Publikacje

Poniżej przedstawiam wybrany zakres tematyczny tekstów przeznaczonych do publikacji (pl->en), które miałam okazję przetłumaczyć lub korygować.

MEDYCYNA

 • Childbirth Yesterday and Today: A Comparative Analysis of Women’s Experiences and Feelings through the Ages to the Present.

  (Poród wczoraj i dziś: Analiza porównawcza doświadczeń i przeżyć kobiet rodzących przed laty i współcześnie).

 • Fetuin-A in Polycystic Ovary Syndrome: Assessing the Relationship between Its concentration and Body Composition as well as Lipid and Carbohydrate Disorders. A Perliminary Report.

  (Fetuina A w zespole policystycznych jajników: Ocena związku pomiędzy jej stężeniem a składem ciała oraz występowaniem zaburzeń lipidowych i węglowodanowych. Doniesienie wstępne).

 • The Menstrual Cycle and Nutrition: Evaluating Menstrual Cycle Effects on the Eating Patterns of Women Not Using Hormonal Contraception.

  (Cykl menstruacyjny a odżywianie: Ocena wpływu cyklu menstruacyjnego na sposób odżywiania kobiet niestosujących antykoncepcji hormonalnej).

 • Guidelines for Dietary Management of Menopausal Women with Simple Obesity.

  (Zasady postępowania dietetycznego wśród kobiet z otyłością prostą w okresie menopauzy).

 • Influence of the Selected Dietary Components on Women’s Health at the Natural Menopause.

  (Wpływ wybranych składników diety na zdrowie kobiet w okresie naturalnej menopauzy).

 • Usefulness of the New Anthropometric Indicator - VAI (Visceral Adiposity Index) in the Evaluation of Metabolic and Hormonal Disorders in Women with Polycystic Ovary Syndrome.

  (Przydatność nowego wskaźnika antropometrycznego – VAI [Visceral Adiposity Index] w ocenie zaburzeń gospodarki metabolicznej i hormonalnej u kobiet z zespołem policystycznych jajników).

 • Awareness of Cervical Cancer Prevention among Hearing-Impaired Women.

  (Świadomość kobiet niesłyszących dotycząca profilaktyki raka szyjki macicy).

 • The Effects of Shift Work on the Life Quality of Midwives at Menopause.

  (Wpływ pracy zmianowej na jakość życia położnych w okresie menopauzy).

 • Assessment of Life Satisfaction in the Selected Group of Nurses and Midwives – Members of the Beskid Regional Chamber of Nurses and Midwives in Bielsko-Biala. A Preliminary Report.

  (Ocena satysfakcji życiowej w wybranej grupie pielęgniarek i położnych - członków Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku–Białej. Doniesienie wstępne).

 • Assessing the Nutrition Knowledge of Patients after Acute Coronary Syndrom Hospitalized at the Department of Invasive Cardiology Using the KomPAN Questionnaire. A Preliminary Report.

  (Ocena poziomu wiedzy żywieniowej za pomocą kwestionariusza KomPAN pacjentów po ostrym zespole wieńcowym hospitalizowanych w oddziale kardiologii inwazyjnej. Doniesienie wstępne).

 • A Study of the Relationship between Orthorexia and Vegetarianism Using the BOT (Bratman Test for Orthorexia).

  (Badanie związku pomiędzy ortoreksją a wegetarianizmem za pomocą BOT [Bratman Test for Orthorexia).

 • Assessing the Risk of Orthorexia in Dietetic and Physiotherapy Students Using the BOT (Bratman Test for Orthorexia).

  (Ocena ryzyka wystąpienia ortoreksji u studentów dietetyki i fizjoterapii za pomocą BOT [Bratman Test for Orthorexia]).

 • The Relationship between Selected Anthropometric Parameters and 25(OH)D3 Concentrations among Individuals Over Sixty Years of Age.

  (Zależności pomiędzy wybranymi parametrami antropometrycznymi a stężeniem 25(OH)D3 u osób po 60 roku życia).

 • The Relationship between the Bone Marrow 18-FDG Uptake and Clinicopathological Features in Gastric Cancer Patients.

  (Związek pomiędzy wychwytem 18-FDK szpiku kostnego a cechami klinicznopatologicznymi u pacjentów z rakiem żołądka).

 • Gastric Cancer Metastasis. (Rozdział do książki: Introduction to Cancer Metastasis, First Edition).

  (Przerzuty raka żołądka)

 • Tuberculosis of the Thyroid Gland.

  (Gruźlica tarczycy).

 • The Effects of Endocrine Disrupting Chemicals on the Human Body.

  (Wpływ dysruptorów endokrynnych na funkcje organizmu).

 • Thyroid Functioning, Adipocytokines, Bone Turnover and Vitamin D.

  (Funkcjonowanie tarczycy, adipocytokiny, obrót kostny i witamina D).

 • Assessing the Relationship between Selected Indices of Nutritional Status and Selected Biochemical Blood Parameters in Endocrine Patients.

  (Ocena związku pomiędzy wybranymi wskaźnikami stanu odżywienia a wybranymi parametrami biochemicznymi krwi u pacjentów oddziału endokrynologicznego).

 • Prevalence of Thyroid Diseases in the Population of the Town of Piekary Śląskie between 2006-2011 Based on the Implemented Prevention Programme.

  (Występowanie chorób tarczycy w populacji miasta Piekary Śląskie w latach 2006-2011 na podstawie zrealizowanego Programu Profilaktycznego).

 • A Possible Link between the Epstein-Barr Virus Infection and Autoimmune Thyroid Disorders.

  (Możliwy związek pomiędzy zakażeniem wirusem Epsteina-Barr a autoimmunologicznymi zaburzeniami tarczycy).

 • Risk of Venous Thromboembolism among Immobilized Patients Using Atypical Neuroleptics.

  (Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów unieruchomionych stosujących neuroleptyki atypowe).

 • The Effects of Trimetazidine on Serum Interleukin-2 and -8 Concentrations in Patients with Stable Coronary Artery Disease.

  (Wpływ trimetazydyny na surowicze stężenia interleukin 2 i 8 u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową).

 • A Study of the Relationship between Single Nucleotide Polymorphisms and Ischaemic Heart Disease or Its Risk Factors.

  (Badanie związku pomiędzy polimorfizmami pojedynczego nukleotydu a chorobą niedokrwienną serca lub czynnikami jej ryzyka).

 • Measuring the Quality of Life of Individuals Over Sixty Years of Age with Unstable Coronary Artery Disease After Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) by Means of the WHOQOL-BREF Questionnaire.

  (Ocena jakości życia osób po sześćdziesiątym roku życia z niestabilną chorobą wieńcową poddanym zabiegowi angioplastyki (PTCA) za pomocą kwestionariusza WHOQOL-BREF).

 • Predispositions toward Genome-Hidden Diseases as the Information Burden.

  (Predyspozycje do chorób ukrytych w genomie jako ciężar informacyjny).

 • Psychological Pain in Individuals with Post-Traumatic Stress Disorder.

  (Ból psychologiczny u osób z zespołem stresu pourazowego).

 • The Use of Capsaicin as a "Remedy for Trauma" in Individuals with Post-Traumatic Stress Disorder.

  (Stosowanie kapsaicyny jako "lekarstwa na traumę" u osób z zespołem stresu pourazowego).

 • The Association between Inflammatory Markers (iNOS, HO-1, IL-33, MIP-1β) and Depression With and Without Posttraumatic Stress Disorder.

  (Związek pomiędzy markerami zapalnymi (iNOS, HO-1, IL-33, MIP-1β) a depresją ze współistniejącym zespołem stresu pourazowego i bez stresu pourazowego).

 • Changes in Inflammatory and Oxidative Status Biomediators oxLDL, NKA, NGF, and NT-3 in Alcohol Dependent Patients With and Without Panic Disorder.

  (Zmiany biomediatorów stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego oxLDL,NKA, NGF i NT-3 u pacjentów uzależnionych od alkoholu z lękiem i bez lęku napadowego)

 • Changes in the Concentrations of Inflammatory and Oxidative Status Biomediators (MIP-1alpha, PMN elastase, MDA, and IL-12) in Depressed Patients With and Without Posttraumatic Stress Disorder.

  (Zmiany w stężeniu biomediatorów stanu zapalnego i poziomu stresu oksydacyjnego [MIP-1alpha, PMN elastaza, MDA i IL-12] u pacientów chorych na depresję z zespołem i bez zespółu stresu pourazowego).

 • The Role of PON-1, GR, IL-18, and oxLDL in Depression With and Without Posttraumatic Stress Disorder.

  (Rola PON-1, GR, IL-18 i oxLDL w depresji z zespołem i bez zespołu stresu pourazowego).

 • The Effects of NT-4/5, GPX-1, TNF-α, and L-Arginine as Biomediators of Depression Severity in Patients With and Without Post Traumatic Stress Disorder.

  (Wpływ NT-4/5, GPX-1, TNF-α i L-Argininy jako biomediatorów nasilenia depresji u pacjentów z zespołem i bez zespołu stresu pourazowego).

 • Evaluation of ADMA, Carbonyl Groups, CAT and NKA in Depressed Patients With and Without Post Traumatic Stress Disorder.

  (Ocena ADMA, group karbonylowych, CAT i NKA u pacjentów chorych na depresję z zespołem i bez zespołu stresu pourazowego).

 • Melatonin and Neurotrophins NT-3, BDNG, NGF in Patients with Varying Levels of Depression Severity.

  (Melatonina i neurotrofiny NT-3, BDNG, NGF u pacjentów z różnym nasileniem depresji).

 • Depressive Disorders Coexistent with Addison-Biermer Anaemia. A Case Report.

  (Zaburzenia depresyjne współistniejące z niedokrwistością Addisona-Biermera. Opis przypadku).

 • Influence of Atypical Antipsychotic Drugs on Sexual Function.

  (Wpływ atypowych leków przeciwpsychotycznych na funkcje seksualne).

 • The Sense of Alexithymia in Patients with Anxiety Disorders Comorbid with Recurrent Urticaria.

  (Poczucie aleksytymii u pacjentów z zaburzeinami lękowymi współistniejącymi z nawracającą pokrzywką).

 • Serum Concentrations of Chemokines (CCL-5 and CXCL-12), Chemokine Receptors (CCR-5 and CXCR-4), and IL-6 in Patients with Posttraumatic Stress Disorder and Avoidant Personality Disorder.

  (Surowicze stężenia chemokin [CCL-5 i CXCL-12], receptorów chemokinowych [CCR-5 i CXCR-4], oraz IL-6 u pacjentów z zespołem stresu pourazowego i osobowością unikającą).

 • A Study of Chemokines, Chemokine Receptors and Interleukin-6 in Patients with Panic Disorder, Personality Disorders and their Co-morbidity.

  (Badanie chemokin, receptorów chemokinowych i interleukiny-6 u pacjentów z zespołem lęku napadowego, zaburzeniami osobowości i z ich współwystępowaniem).

 • Saliva Secretion Disorder in a Schizophrenic Patient - a Problem in Dental and Psychiatric Treatment. A Case Report.

  (Zaburzenie sekrecji śliny u pacjenta chorego na schizofrenię - problem w leczeniu stomatologicznym i psychiatrycznym. Opis przypadku).

 • Evaluating the Relationship between 25(OH) Vitamin D3 Concentration Levels and Selected Geriatric Assessment Parameters.

  (Ocena zależności pomiędzy stężeniem 25(OH) witaminy D3 a wybranymi parametrami oceny geriatrycznej).

 • A study of the Incidence of Chronic Lung Disease and its Risk Factors.

  (Badanie częstości występowania przewlekłej choroby płuc i czynników ryzyka).

 • The Use of Steroids by Gym Athletes: an Attempt to Diagnose the Problem Scale and Possible Causes.

  (Stosowanie sterydów przez osoby ćwiczące na siłowni: próba zdiagnozowania skali problemu i możliwych przyczyn).

 • The Most Frequent Risk Factors for Delirium in Patients Referred to the Department of Geriatrics.

  (Najczęstsze czynniki ryzyka wystąpienia majaczenia u chorych kierowanych do oddziału geriatrycznego).

 • Selected Medical Devices Available on the Polish Market - Contact Lenses.

  (Wybrane wyroby medyczne w obrocie w Polsce - soczewki kontaktowe).

PRAWO

 • Mobbing in the Workplace and Its Impact on Employees.

  (Mobbing w miejscu pracy i jego wpływ na pracowników).

 • Legal Aspects Related to Workplace Mobbing in Poland.

  (Aspekty prawne związane z mobbingiem w miejscu pracy w Polsce).

ZARZĄDZANIE/ŚRODOWISKO

 • Analyzing Similarities Between the European Union Countries in Terms of the Structure and Volume of Energy Production from Renewable Energy Sources.

  (Analiza podobieństwa krajów Unii Europejskiej w zakresie struktury i wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych).

 • Analyzing the Psychophysical Stress in Paramedic Work Including Occupational Risk Assessment.

  (Analiza obciążenia psychofizycznego ratownika medycznego z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego na tym stanowisku).

 • Studying the Impact of the Location of Air-Duct Lines on Methane Distribution and Concentration in Dog Headings.

  (Badania wpływu położenia lutniociągu na rozkład i stężenie metanu w wyrobisku korytarzowym).

 • Study of the Sense of Safety and Public Order Among Students Majoring in Safety Engineering at the Silesian University of Technology.

  (Badanie poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego wśród studentów kierunku inżynierii bezpieczeństwa Politechniki Śląskiej).

 • The Analysis of Similarities between the European Union Countries in Terms of the Level of Emissions of Selected Gases and Air Pollutants into the Atmosphere

  (Analiza podobieństwa krajów Unii Europejskiej pod względem poziomu emisji wybranych gazów i pyłów do atmosfery).

 • Forecasting Methane Emissions from Hard Coal Mines Including the Methane Drainage Process.

  (Prognozowanie emisji metanu z kopalń węgla kamiennego z uwzględnieniem procesu odmetanowienia).

 • Impact of Knowledge and Awareness of Potential Hazards, Methods and Rules of Conduct among Individuals Provided with Information on Hazards within Self-Governing Areas.

  (Wpływ wiedzy oraz świadomości ludności dotyczącej występowania potencjalnych zagrożeń, metod i zasad postępowania w przypadku podania informacji o zagrożeniach na terenie objętym działaniem administracji rządowej).

 • Examining the Level of Knowledge, Reactions and the Rules of Conduct in the Event of Possible Hazards within the University Town of the Silesian University of Technology among Students Majoring in Safety Engineering.

  (Badanie poziomu wiedzy, reakcji i sposobów postępowania w przypadku wystąpienia ewentualnych zagrożeń na terenie miasteczka akademickiego Politechniki Śląskiej wśród studentów kierunku inżynieria bezpieczeństwa).

 • A Study of the Correlation between Age and the Number of Work Accidents in Mining Enterprises between 2003-2017.

  (Badanie korelacji pomiędzy wiekiem a liczbą wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach górniczych w latach 2003-2017) .

 • A Study of the Correlation between Seniority and the Number of Work Accidents in Mining Enterprises between 2003-2017.

  (Badanie korelacji pomiędzy stażem a liczbą wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach górniczych w latach 2003-2017) .

 • A Study on the Selected Aspects of Human Resources in Terms of Improving the Efficiency of Hard Coal Mines.

  (Badanie wybranych aspektów zasobów ludzkich w obszarze poprawy efektywnośći kopalń węgla kamiennego) .

 • Developing a Model Employment Arrangement Using a Taxonomic Approach and a Similarity Measure Based on Mining Companies.

  (Wyznaczanie wzorcowej struktury zatrudnienia z wykorzystaniem metody taksonomicznej i podobieństwa obiektów na przykładzie przedsiębiorstwa górniczengo).

 • Establishing the Optimal Number of Priority Communication Levels in an Organizational Structure Based on Mining Companies.

  (Określenie optymalnej liczby poziomów komunikacji priorytetowej w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa na podstawie przedsiebiorstwa górniczego).

 • Dental Office Management System versus Generation Changes.

  (System zarządzania gabinetem stomatologicznym a zmiany pokoleniowe).

 • Management of Healthcare Facilities as Public Service Entities.

  (Zarządzanie placówkami służby zdrowia jako jednostkami usług publicznych).

 • Quality Management in Healthcare Facilities.

  (Zarządzanie jakością w placówkach służby zdrowia).

 • An Innovative Approach to Sales Management Based on Innovative Social Attitudes.

  (Innowacyjne podejście do zarządzania sprzedażą w oparciu o innowacyjne podejście spełeczne).

 • Business Management in the 21st Century. (Publikacja książkowa)

  (Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku).

POLITYKA/MEDIA/RELIGIA/HISTORIA

 • The Church and its Authority in Ecumenical Spirituality.

  (Kościół i jego autorytet w duchowości ekumenicznej).

 • Imitating Christ - a Catechetic Idea.

  (Naśladowanie Chrystusa - idea katechetyczna).

 • Portraits of Separation Identity. Basque Country, Crimea, Padania and Silesia from the Perspective of Media Studies and Political Science.

  (Portrety tożsamości separacyjnej. Kraj Basków, Krym, Padania oraz Śląsk w ujęciu medioznawczo-politologicznym).

 • The Image of Atheists, Agnostics and Religious People in the Polish Press Based on Stereotypes.

  (Obraz ateistów, agnostyków oraz osób religijnych obecny w polskiej prasie konstruowany w oparciu o stereotypy).

 • The Relationship between the Mass Media and Political Elites in Poland. German Perspective.

  (Powiązania między elitami sfery mediów i polityki w Polsce. Perspektywa doświadczeń niemieckich).

 • Exclusive or Inclusive? Defining the Religiosity in Social Media from the Perspective of the Refugee Crisis.

  (Wykluczająca czy włączająca? Definiowanie religijności w mediach społecznych z perspektywy kryzysu uchodźczego).

 • Religion in Political Communication: Using the Religious-Social Shaping of Technology Approach.

  (Religia w przestrzeni komunikowania politycznego: zastosowanie podejśćia 'the religious-social shaping of technology').

 • Mary as a Model of Faith in the Messianic Power of Christ in the Light of Wednesday Catecheses of John Paul II.

  (Maryja jako wzór wiary w mesjanską moc Chrystusa w świetle środowych katechez Jana Pawła II).

 • Theological Response to the Current Crisis in Europe Based on the Messages of Benedict XVI during the Pilgrimage to Lebanon.

  (Teologiczna odpowiedź na aktualne kryzysy Europy na podstawie przesłań Benedykta XVI w czasie pielgrzymki do Libanu).

 • Social Media on the Refugee Crisis - Shaping a Theory to Analyze Religiosity.

  (Media społeczne o kryzysie uchodźców - kształtowanie teorii w celu analizy religijności).

 • The Presence of Religion in Digital Media.

  (Obecność religii w mediach cyfrowych).

 • Catholic Community Practices in Digital Environment.

  (Praktyki społeczności katolickiej w środowisku cyfrowym).

 • A Retrospection of Religious Memory in Times of Refugee Crisis: A Discourse on Polish Facebook.

  (Przywołanie pamięci religijnej w czasach kryzysu uchodźczego: dyskurs na polskim Facbooku).

 • Memory of the Landscape of Localities Declining from the Area of the Former East Prussia – the Material Dimension of the Broken Continuity of Settlement.

  (Pamięć krajobrazu zanikających miejscowości z terenu dawnych Prus Wschodnich – materialny wymiar przerwania ciągłości osadnictwa).

 • Continuity and Decline. Temporal Expression of Denominational Cemetries in Contemporary Times.

  (Trwanie i zanikanie. Ekspresja temporalna cmentarzy wyznaniowych we współczesności).

REFERENCJE

zobacz

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza, że będą one zamieszczane automatycznie w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej.