Publikacje

Poniżej przedstawiam wybrany zakres tematyczny tekstów przeznaczonych do publikacji (pl->en), które miałam okazję przetłumaczyć lub korygować.

MEDYCYNA

 • Wyniki leczenia nowotworów regionu zatok przynosowych z uwzględnieniem niepowodzeń miejscowych, regionalnych i odległych: Przegląd systematyczny i metaanaliza.

  Outcomes of Treatment in Cancers of the Sinonasal Region including Local, Regional and Distant Failures: A Systematic Review and Meta-Analysis.

 • Cancer of Maxilla and Sinonasal Region. A Challenge in Clinical Practice.

  Nowotwory szczęki i zatok przynosowych. Wyzwanie w praktyce klinicznej.

 • Dose Estimation in Patients Treated with Radiotherapy for SARS-COVID Disease based on EPID Fluence Measurement.

  Oszacowanie dawki u pacjentów leczonych radioterapią z powodu SARS-COVID na podstawie pomiaru fluencji EPID.

 • The Role of Salvage in the Management of Patients with Sinonasal Malignancies.

  (Rola leczenia ratunkowego w leczeniu pacjentów z nowotworami złośliwymi zatok przynosowych).

 • Irradiating Lung Volumes in Patients with COVID-19: Dosimetric Preparation.

  (Napromienianie objętości płuc chorych z powodu COVID-19: przygotowanie dozymetryczne).

 • Gastric Cancer Metastasis. (Rozdział do książki: Introduction to Cancer Metastasis, First Edition).

  (Przerzuty raka żołądka).

 • The Relationship between the Bone Marrow 18-FDG Uptake and Clinicopathological Features in Gastric Cancer Patients.

  (Związek pomiędzy wychwytem 18-FDK szpiku kostnego a cechami klinicznopatologicznymi u pacjentów z rakiem żołądka).

 • Childbirth Yesterday and Today: A Comparative Analysis of Women’s Experiences and Feelings through the Ages to the Present.

  (Poród wczoraj i dziś: Analiza porównawcza doświadczeń i przeżyć kobiet rodzących przed laty i współcześnie).

 • Fetuin-A in Polycystic Ovary Syndrome: Assessing the Relationship between Its concentration and Body Composition as well as Lipid and Carbohydrate Disorders. A Perliminary Report.

  (Fetuina A w zespole policystycznych jajników: Ocena związku pomiędzy jej stężeniem a składem ciała oraz występowaniem zaburzeń lipidowych i węglowodanowych. Doniesienie wstępne).

 • The Menstrual Cycle and Nutrition: Evaluating Menstrual Cycle Effects on the Eating Patterns of Women Not Using Hormonal Contraception.

  (Cykl menstruacyjny a odżywianie: Ocena wpływu cyklu menstruacyjnego na sposób odżywiania kobiet niestosujących antykoncepcji hormonalnej).

 • Guidelines for Dietary Management of Menopausal Women with Simple Obesity.

  (Zasady postępowania dietetycznego wśród kobiet z otyłością prostą w okresie menopauzy).

 • Influence of the Selected Dietary Components on Women’s Health at the Natural Menopause.

  (Wpływ wybranych składników diety na zdrowie kobiet w okresie naturalnej menopauzy).

 • Usefulness of the New Anthropometric Indicator - VAI (Visceral Adiposity Index) in the Evaluation of Metabolic and Hormonal Disorders in Women with Polycystic Ovary Syndrome.

  (Przydatność nowego wskaźnika antropometrycznego – VAI [Visceral Adiposity Index] w ocenie zaburzeń gospodarki metabolicznej i hormonalnej u kobiet z zespołem policystycznych jajników).

 • Awareness of Cervical Cancer Prevention among Hearing-Impaired Women.

  (Świadomość kobiet niesłyszących dotycząca profilaktyki raka szyjki macicy).

 • The Effects of Shift Work on the Life Quality of Midwives at Menopause.

  (Wpływ pracy zmianowej na jakość życia położnych w okresie menopauzy).

 • Assessment of Life Satisfaction in the Selected Group of Nurses and Midwives – Members of the Beskid Regional Chamber of Nurses and Midwives in Bielsko-Biala. A Preliminary Report.

  (Ocena satysfakcji życiowej w wybranej grupie pielęgniarek i położnych - członków Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku–Białej. Doniesienie wstępne).

 • Assessing the Nutrition Knowledge of Patients after Acute Coronary Syndrom Hospitalized at the Department of Invasive Cardiology Using the KomPAN Questionnaire. A Preliminary Report.

  (Ocena poziomu wiedzy żywieniowej za pomocą kwestionariusza KomPAN pacjentów po ostrym zespole wieńcowym hospitalizowanych w oddziale kardiologii inwazyjnej. Doniesienie wstępne).

 • A Study of the Relationship between Orthorexia and Vegetarianism Using the BOT (Bratman Test for Orthorexia).

  (Badanie związku pomiędzy ortoreksją a wegetarianizmem za pomocą BOT [Bratman Test for Orthorexia).

 • Assessing the Risk of Orthorexia in Dietetic and Physiotherapy Students Using the BOT (Bratman Test for Orthorexia).

  (Ocena ryzyka wystąpienia ortoreksji u studentów dietetyki i fizjoterapii za pomocą BOT [Bratman Test for Orthorexia]).

 • Is Complete Water Fasting safe?

  (Czy stosowanie głodówki wodnej jest bezpieczne?)

 • The Relationship between Selected Anthropometric Parameters and 25(OH)D3 Concentrations among Individuals Over Sixty Years of Age.

  (Zależności pomiędzy wybranymi parametrami antropometrycznymi a stężeniem 25(OH)D3 u osób po 60 roku życia).

 • Tuberculosis of the Thyroid Gland.

  (Gruźlica tarczycy).

 • The Effects of Endocrine Disrupting Chemicals on the Human Body.

  (Wpływ dysruptorów endokrynnych na funkcje organizmu).

 • Thyroid Functioning, Adipocytokines, Bone Turnover and Vitamin D.

  (Funkcjonowanie tarczycy, adipocytokiny, obrót kostny i witamina D).

 • Assessing the Relationship between Selected Indices of Nutritional Status and Selected Biochemical Blood Parameters in Endocrine Patients.

  (Ocena związku pomiędzy wybranymi wskaźnikami stanu odżywienia a wybranymi parametrami biochemicznymi krwi u pacjentów oddziału endokrynologicznego).

 • Prevalence of Thyroid Diseases in the Population of the Town of Piekary Śląskie between 2006-2011 Based on the Implemented Prevention Programme.

  (Występowanie chorób tarczycy w populacji miasta Piekary Śląskie w latach 2006-2011 na podstawie zrealizowanego Programu Profilaktycznego).

 • A Possible Link between the Epstein-Barr Virus Infection and Autoimmune Thyroid Disorders.

  (Możliwy związek pomiędzy zakażeniem wirusem Epsteina-Barr a autoimmunologicznymi zaburzeniami tarczycy).

 • Risk of Venous Thromboembolism among Immobilized Patients Using Atypical Neuroleptics.

  (Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów unieruchomionych stosujących neuroleptyki atypowe).

 • The Effects of Trimetazidine on Serum Interleukin-2 and -8 Concentrations in Patients with Stable Coronary Artery Disease.

  (Wpływ trimetazydyny na surowicze stężenia interleukin 2 i 8 u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową).

 • The Impact of Particulate Matter on Chromatin Integrity Disruption in the Domestic Horse Genome and Changes in the Methylation and Transcription Profiles in Peripheral Blood Cells.

  (Wpływ pyłów zawieszonych na zaburzenia integralności chromatyny w genomie konia domowego oraz zmiany w profilu metylacji i transkrypcji komórek krwi obwodowej).

 • A Study of the Relationship between Single Nucleotide Polymorphisms and Ischaemic Heart Disease or Its Risk Factors.

  (Badanie związku pomiędzy polimorfizmami pojedynczego nukleotydu a chorobą niedokrwienną serca lub czynnikami jej ryzyka).

 • Measuring the Quality of Life of Individuals Over Sixty Years of Age with Unstable Coronary Artery Disease After Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) by Means of the WHOQOL-BREF Questionnaire.

  (Ocena jakości życia osób po sześćdziesiątym roku życia z niestabilną chorobą wieńcową poddanym zabiegowi angioplastyki (PTCA) za pomocą kwestionariusza WHOQOL-BREF).

 • Changes in the Serum Concentration Levels of Serotonin, Tryptophan and Cortisol among Stress-Resilient and Stress-Susceptible Individuals after Experiencing Traumatic Stress.

  (Zmiany stężenia serotoniny, tryptofanu i kortyzolu w surowicy osób odpornych i podatnych na stres po doświadczeniu stresu traumatycznego).

 • Mental Health Protection in Relation to the Current World Health Organization (WHO) Recommendations Associated with the Covid-19 Pandemic.

  (Ochrona zdrowia psychicznego w odniesieniu do aktualnych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w związku z pandemią Covid-19).

 • Predispositions toward Genome-Hidden Diseases as the Information Burden.

  (Predyspozycje do chorób ukrytych w genomie jako ciężar informacyjny).

 • The Impact of Time Pressure on the Results of Psychotechnical Tests based on the Findings of Pilot Studies Conducted on a Group of Students of the Silesian University of Technology – a Case Study.

  (Wpływ presji czasu na wyniki badań psychotechnicznych w świetle wyników badań pilotażowych przeprowadzonych na grupie studentów studiów Politechniki Śląskiej – studium przypadku).

 • Psychological Pain in Individuals with Post-Traumatic Stress Disorder.

  (Ból psychologiczny u osób z zespołem stresu pourazowego).

 • The Use of Capsaicin as a "Remedy for Trauma" in Individuals with Post-Traumatic Stress Disorder.

  (Stosowanie kapsaicyny jako "lekarstwa na traumę" u osób z zespołem stresu pourazowego).

 • The Association between Inflammatory Markers (iNOS, HO-1, IL-33, MIP-1β) and Depression With and Without Posttraumatic Stress Disorder.

  (Związek pomiędzy markerami zapalnymi (iNOS, HO-1, IL-33, MIP-1β) a depresją ze współistniejącym zespołem stresu pourazowego i bez stresu pourazowego).

 • Changes in Inflammatory and Oxidative Status Biomediators oxLDL, NKA, NGF, and NT-3 in Alcohol Dependent Patients With and Without Panic Disorder.

  (Zmiany biomediatorów stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego oxLDL,NKA, NGF i NT-3 u pacjentów uzależnionych od alkoholu z lękiem i bez lęku napadowego)

 • Changes in the Concentrations of Inflammatory and Oxidative Status Biomediators (MIP-1alpha, PMN elastase, MDA, and IL-12) in Depressed Patients With and Without Posttraumatic Stress Disorder.

  (Zmiany w stężeniu biomediatorów stanu zapalnego i poziomu stresu oksydacyjnego [MIP-1alpha, PMN elastaza, MDA i IL-12] u pacientów chorych na depresję z zespołem i bez zespółu stresu pourazowego).

 • The Role of PON-1, GR, IL-18, and oxLDL in Depression With and Without Posttraumatic Stress Disorder.

  (Rola PON-1, GR, IL-18 i oxLDL w depresji z zespołem i bez zespołu stresu pourazowego).

 • The Effects of NT-4/5, GPX-1, TNF-α, and L-Arginine as Biomediators of Depression Severity in Patients With and Without Post Traumatic Stress Disorder.

  (Wpływ NT-4/5, GPX-1, TNF-α i L-Argininy jako biomediatorów nasilenia depresji u pacjentów z zespołem i bez zespołu stresu pourazowego).

 • Evaluation of ADMA, Carbonyl Groups, CAT and NKA in Depressed Patients With and Without Post Traumatic Stress Disorder.

  (Ocena ADMA, group karbonylowych, CAT i NKA u pacjentów chorych na depresję z zespołem i bez zespołu stresu pourazowego).

 • Melatonin and Neurotrophins NT-3, BDNG, NGF in Patients with Varying Levels of Depression Severity.

  (Melatonina i neurotrofiny NT-3, BDNG, NGF u pacjentów z różnym nasileniem depresji).

 • Depressive Disorders Coexistent with Addison-Biermer Anaemia. A Case Report.

  (Zaburzenia depresyjne współistniejące z niedokrwistością Addisona-Biermera. Opis przypadku).

 • Influence of Atypical Antipsychotic Drugs on Sexual Function.

  (Wpływ atypowych leków przeciwpsychotycznych na funkcje seksualne).

 • The Sense of Alexithymia in Patients with Anxiety Disorders Comorbid with Recurrent Urticaria.

  (Poczucie aleksytymii u pacjentów z zaburzeinami lękowymi współistniejącymi z nawracającą pokrzywką).

 • Serum Concentrations of Chemokines (CCL-5 and CXCL-12), Chemokine Receptors (CCR-5 and CXCR-4), and IL-6 in Patients with Posttraumatic Stress Disorder and Avoidant Personality Disorder.

  (Surowicze stężenia chemokin [CCL-5 i CXCL-12], receptorów chemokinowych [CCR-5 i CXCR-4], oraz IL-6 u pacjentów z zespołem stresu pourazowego i osobowością unikającą).

 • A Study of Chemokines, Chemokine Receptors and Interleukin-6 in Patients with Panic Disorder, Personality Disorders and their Co-morbidity.

  (Badanie chemokin, receptorów chemokinowych i interleukiny-6 u pacjentów z zespołem lęku napadowego, zaburzeniami osobowości i z ich współwystępowaniem).

 • Saliva Secretion Disorder in a Schizophrenic Patient - a Problem in Dental and Psychiatric Treatment. A Case Report.

  (Zaburzenie sekrecji śliny u pacjenta chorego na schizofrenię - problem w leczeniu stomatologicznym i psychiatrycznym. Opis przypadku).

 • Evaluating the Relationship between 25(OH) Vitamin D3 Concentration Levels and Selected Geriatric Assessment Parameters.

  (Ocena zależności pomiędzy stężeniem 25(OH) witaminy D3 a wybranymi parametrami oceny geriatrycznej).

 • A study of the Incidence of Chronic Lung Disease and its Risk Factors.

  (Badanie częstości występowania przewlekłej choroby płuc i czynników ryzyka).

 • The Use of Steroids by Gym Athletes: an Attempt to Diagnose the Problem Scale and Possible Causes.

  (Stosowanie sterydów przez osoby ćwiczące na siłowni: próba zdiagnozowania skali problemu i możliwych przyczyn).

 • Major Pharmacotherapy Errors and their Causes in Elderly Patients.

  (Główne błędy farmakoterapii i ich przyczyny u pacjentów w wieku senioralnym).

 • The Most Frequent Risk Factors for Delirium in Patients Referred to the Department of Geriatrics.

  (Najczęstsze czynniki ryzyka wystąpienia majaczenia u chorych kierowanych do oddziału geriatrycznego).

 • Selected Medical Devices Available on the Polish Market - Contact Lenses.

  (Wybrane wyroby medyczne w obrocie w Polsce - soczewki kontaktowe).

 • Safety Issues in the Context of Cardiovascular Disease and Sudden Cardiac Arrest Incidence as a Global Public Health Problem.

  (Problematyka bezpieczeństwa w kontekście występowania chorób układu krążenia i nagłego zatrzymania krążenia jako globalnego problemu zdrowia publicznego).

ZARZĄDZANIE/GÓRNICTWO/ŚRODOWISKO/NOWE TECHNOLOGIE

 • Empirical Assessment of Sustainable Energy Security and Policy Implementation Efficiency in Central and Eastern European Countries: A Long-Term Perspective.

  (Empiryczna ocena krajów Europy Środkowo - Wschodniej pod względem zrównoważonego bezpieczeństwa energetycznego i efektywności realizacji polityki energetycznej w perspektywie długoterminowej).

 • Assessing the Quality of Life of Regional Centres in Poland. Is the Size and Wealth of Cities Related to Life Quality?

  (Ocena jakości życia centrach regionów w Polsce. Czy wielkość i zamożność miast ma związek z jakością życia?)

 • Assessing the Innovation Potential of Central and Eastern European Countries. A 10-year perspective.

  (Ocena Potencjału innowacyjnego krajów Europy Środkowo Wschodniej. Perspektywa 10-letnia).

 • A Smart City is a Safe City: Analysis and Evaluation of the State of Crime and Safety in Polish Cities.

  (Inteligentne miasto to bezpieczne miasto: analiza i ocena stanu przestępczości i bezpieczeństwa w polskich miastach).

 • Assessing the Level of Innovativeness and Digitalization of Enterprises in the European Union States.

  (Ocena poziomu innowacyjności i cyfryzacji przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej).

 • Developing a Method for Determining the Efficiency of Public Transport Companies Providing Public Mass Transport Services.

  (Opracowanie metody wyznaczania efektywności przedsiębiorstw komunikacji miejskiej świadczących publiczne usługi transportu zbiorowego).

 • Measuring and Assessing the Level of living Conditions and Quality of life in Smart Sustainable Cities in Poland.

  (Pomiar i ocena poziomu warunków i jakości życia w inteligentnych i zrównoważonych miastach w Polsce).

 • Applying Model Studies to Support the Monitoring of Methane Hazard during the Process of Underground Coal Mining.

  (Zastosowanie badań modelowych do wspomagania procesu monitorowania zagrożenia metanowego w procesie podziemnego eksploatacji węgla kamiennego).

 • Identifying Areas of Increased Risk of Occupational Accidents for the Implementation of the Tasks of State Supervision Over Working Conditions.

  (Identyfikacja obszarów podwyższonego ryzyka wypadków przy pracy na potrzeby realizacji zadań państwowego nadzoru nad warunkami pracy).

 • Assessing Risky Behaviors based on the Indicator Analysis of Occupational Accident Statistics

  (Ocena ryzykownych zachowań na podstawie analizy wskaźnikowej statystyki wypadków przy pracy).

 • Assessing Regional Implementation of Sustainable Development Goal 9 of the UN Agenda 2030 in Poland.

  (Ocena regionalnej realizacji 9. celu zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 ONZ w Polsce).

 • Assessing Risky Behavior based on Survey Questionnaires among Mine Rescuers.

  (Ocena ryzykownych zachowań na podstawie badań ankietowych wśród ratowników górniczych).

 • Assessing the Energy Security of European Union Countries from Two Perspectives based on MCDM Methods – a New Integrated Approach.

  (Ocena bezpieczeństwa energetycznego krajów Unii Europejskiej z dwóch perspektyw bazująca na nowym zintegrowanym podejściu opartym na MCDM methods).

 • Assessing the level of implementing Sustainable Development Goal 'Industry, innovation and infrastructure' (SDG-9) of Agenda 2030 in the European Union Countries.

  (Ocena poziomu realizacji celu zrównoważonego rozwoju "Przemysł, innowacje i infrastruktura" (SDG-9) Agendy 2030 w krajach Unii Europejskiej).

 • Assessing the Innovation Potential of the European Union Countries. A 10-year perspective.

  (Ocena potencjału innowacyjnego krajów UE-27. Perspektywa 10-letnia).

 • Applying an Automatic Gasometry System and a Fuzzy Set Theory to Assess the State of Gas Hazard during the Mining Production Process.

  (Zastosowanie systemu gazometrii automatycznej oraz teorii zbiorów rozmytych do oceny stanu zagrożenia metanowego w procesie produkcji górniczej).

 • Assessing the Level of Innovativeness of EU Countries and its Relationship to Economic, Environmental, Energy and Social Parameters.

  (Ocena poziomu innowacyjności krajów UE i jej związek z parametrami ekonomicznymi, środowiskowymi, energetycznymi i społecznymi).

 • Assessing the Level of Innovation of Poland from the Perspective of Regions between 2010-2020.

  (Ocena poziomu innowacyjności Polski z perspektywy regionów w latach 2010-2020).

 • Assessing the Implementation of Sustainable Development Goal 9 of Agenda 2030 in the European Union Countries Using MCDM Methods.

  (Ocena realizacji 9. celu zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 w krajach EU-27 z wykorzystaniem metod MCDM).

 • Challenges of the Polish Coal Mining Industry on its Way to Innovative and Sustainable Development. The Triple Helix Model and the Open Innovation Concept.

  (Wyzwania polskiego górnictwa węgla kamiennego na drodze do jego innowacyjnego i zrównoważonego rozwoju. The Triple Helix Model oraz koncepcja Open Innovation).

 • Applying CFD Model Studies to Determine Zones at Risk of Methane Explosion and Spontaneous Combustion of Coal in Goaves.

  (Zastosowanie badań modelowych CFD do wyznaczania położenia stref zagrożonych wybuchem metanu i samozapaleniem się węgla w zrobach zawałowych).

 • Evaluating differences in the Level of Working Conditions between the European Union Member States.

  (Ocena zróżnicowania poziomu warunków pracy w krajach członkowskich Unii Europejskiej).

 • Analyzing the Level of Digitalization among the Enterprises of the European Union Member States and their Impact on Economic Growth.

  (Analiza poziomu cyfryzacji w przedsiębiorstwach krajów członkowskich Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój gospodarczy).

 • Digitalization of Small and Medium-Sized Enterprises vs the Economic Level. Evidence for the EU-27 Countries.

  (Cyfryzacja SMEs a poziom ekonomiczny. Ewidencja dla krajów UE-27).

 • Applying Sensor-Based Information Systems to Identify Unplanned Downtime in Mining Machinery Operation.

  (Zastosowanie systemów sensoryczno-informatycznych do identyfikacji nieplanowanych przerw w pracy maszyn górniczych).

 • The Use of the Neuro-Fuzzy Model to Predict Methane Hazards during the Underground Mining Production Process.

  (Zastosowanie modelu neuronowo-rozmytego do prognozowania zagrożenia metanowego w procesie podziemnej produkcji górniczej).

 • The Use of Renewable Energy in Economic Sectors and Households in the European Union Member States and its Impact on Economic and Environmental Parameters as well as Conventional Energy Consumption. A 20-year Perspective.

  (Wykorzystanie energii odnawialnej w sektorach gospodarczych i gospodarstwach domowych w krajach Członkowskich Unii Europejskiej oraz jej wpływ na parametry ekonomiczne i środowiskowe, a także konsumpcję energii ze źródeł konwencjonalnych. Perspektywa 20-letnia).

 • Directions for Improving Reports on Environmental Costs by Mining Companies.

  (Kierunki poprawy raportowania kosztów środowiskowych przedsiębiorstw sektora górniczego).

 • Analysis of the Level of Energy Security in the Three Seas Initiative Countries in the Context of the EU Energy and Climate and Social Policy. The Problem of Selecting Weights for Energy Security Indicators.

  (Analiza poziomu bezpieczeństwa energetycznego krajów Inicjatywy Trójmorza w kontekście polityki energetyczno-klimatycznej i społecznej UE. Problem doboru wag dla wskaźników bezpieczeństwa energetycznego).

 • Applying Spatial Statistical Methods to Predict Ground Vibration Accelerations Caused by Induced Seismicity.

  (Wykorzystanie metod statystki przestrzennej do prognozowania przyspieszeń drgań gruntu wywołanych sejsmicznością indukowaną).

 • Assessing the Level of Digital Maturity among the Three Seas Initiative Countries in terms of Industry 4.0 Technologies Implemented by Enterprises.

  (Ocena poziomu dojrzałości cyfrowej krajów Inicjatywy Trójmorza w zakresie wdrożonych przez Przedsiębiorstwa technologii Przemysłu 4.0).

 • Analysis of the Efficiency and Structure of Energy Consumption in the Industrial Sector in the European Union Countries between 1995-2019.

  (Analiza efektywności i struktury konsumpcji energii w sektorze Industry w krajach Unii Europejskiej w latach 1995-2019 ).

 • Availability Study of a Longwall Shearer Including Phases of its Operation.

  (Badanie dostępności kombajnu ścianowego z uwzględnieniem faz jego pracy).

 • Using MCDM Methods to Assess the Extent to which the European Union Countries Use Renewable Energy.

  (Wykorzystanie metod MCDM do oceny stopnia wykorzystania energii odnawialnej przez kraje UE).

 • Analysis of Similarities between the European Union Countries in terms of Sustainable Energy and Climate Development.

  (Analiza podobieństwa Krajów UE pod względem zrównoważonego rozwoju energetyczno-klimatycznego).

 • Assessing Sustainable Energy Development in the Central and Eastern European Countries and Analyzing its Diversity in terms of Energy, Environmental, Economic and Social Security based on the Shannon’s Entropy, MCDM Methods, and Multidimensional Scaling.

  (Ocena zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego w krajach Europy Środków-Wschodniej i analiza jego zróżnicowania zakresie bezpieczeństwa energetycznego, środowiskowego, ekonomicznego i społecznego z wykorzystaniem Entropii Shannona, metod MCDM i skalowania wielowymiarowego).

 • Applying IT Solutions to Analyze Unplanned Machine Downtime during the Mining Production Process.

  (Zastosowanie rozwiązań informatycznych do analizy nieplanowanych przerw w pracy maszyn w procesie produkcji górniczej).

 • Availability Analysis of Selected Mining Machinery Using Industrial Automation Systems.

  (Analiza dostępności wybranych maszyn w procesie produkcji górniczej z wykorzystaniem systemów automatyki przemysłowej).

 • Evaluating the Central and Eastern European Countries in terms of Implementing the Industry 4.0 Technologies in Small and Medium-Sized Enterprises.

  (Ocena krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem wdrażania technologii Przemysłu 4.0 w małych i średnich przedsiębiorstwach).

 • Analyzing Similarities between the European Union Countries in terms of the Level of Digital Business Maturity.

  (Analiza podobieństwa krajów UE w zakresie poziomu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw).

 • Assessing the level of Digital Maturity of Enterprises in the Central and Eastern European Countries Using the MCDM and Shannon’s Entropy Methods.

  (Ocena poziomu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowej i Wschodniej z wykorzystaniem metod MCDM i Entropii Shannona).

 • The Comparative Assessment of Sustainable Energy Security in the Visegrad Countries between 2008-2018.

  (Ocena porownawcza zrównoważonego bezpieczeństwa energetycznego w krajach grupy wyszehradzkiej w latach 2008-2018).

 • Assessing the Level of Energy and Climate Sustainability in the European Union Countries in the Context of the European Green Deal Strategy and Agenda 2030.

  (Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju energetyczno-klimatycznego krajów UE-27 w kontekście strategii Europejskiego Zielonego Ładu i Agendy 2030).

 • Evaluating the Level of the Digitization and Robotization of Enterprises in the European Union Countries and Identifying the Similarity of these Countries based on Selected Indicators.

  (Ocena poziomu cyfryzacji i robotyzacji przedsiębiorstw krajów Unii Europejskiej oraz identyfikacja podobieństwa tych krajów z uwzględnieniem wybranych wskaźników).

 • Applying Computational Fluid Dynamics in Research on Ventilation Safety during Underground Hard Coal Mining: A systematic literature review.

  (Zastosowanie obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) w badaniach związanych z bezpieczeństwem wentylacyjnym podziemnej produkcji węgla kamiennego: systematyczny przegląd literatury).

 • Assessing the Level of Renewable Energy Development in the European Union Member States. A 10-year Perspective.

  (Ocena poziomu rozwoju energetyki odnawialnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Perspektywa 10-cio letnia).

 • Studying the Level of Sustainable Energy Development of the EU Countries and Their Similarity Based on the Economic and Demographic Potential.

  Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju energetycznego krajów UE i analiza ich podobieństwa z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego i demograficznego.

 • Pro-Social Activities within the CSR by the Polish Coal Mining Company – a Case Study.

  (Działania prospołeczne w ramach CSR polskiej spółki węglowej – studium przypadku)

 • Crisis Management in Mining Companies in the Event of an Epidemic Threat.

  (Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwach górniczych w sytuacji zagrożenia epidemicznego).

 • Influence of Diagnostic Data Digitization on the Efficiency of Using Machines in the Mining Production Process.

  (Wpływ cyfryzacji danych diagnostycznych na efektywność wykorzystania maszyn w procesie produkcji górniczej).

 • The Impact of the SARS-CoV-2 Pandemic on the Structure and Level of Energy Production in Poland. Trend analysis.

  (Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na strukturę i poziom produkcji energii w Polsce. Analiza trendów).

 • Influence of the Permeability of the Longwall Goaf Zones on the Location of an Area with Explosive Methane concentration Levels.

  (Wpływ przepuszczalności zrobów zawałowych ściany na położenie w nich strefy o wybuchowym stężeniu metanu).

 • Influence of the Volumetric Expenditure of Air Supplied to the Longwall through the "Y" Ventilation System on the Location of an Area at the Risk of an Endogenic Fire.

  (Wpływ wydatku objętościowego powietrza doprowadzanego do ściany przewietrzanej systemem na Y na położenie strefy zagrożonej wystąpieniem pożaru endogenicznego).

 • Forecasting the Structure of Energy Production from Renewable Energy Sources and Biofuels in Poland.

  (Prognoza struktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych i biopaliw w Polsce).

 • Model Studies (CFD) of Dust Dispersion in Driven Dog Headings.

  (Badania modelowe (CFD) dyspersji pyłu w drążonym wyrobisku korytarzowym).

 • The Use of Artificial Neural Networks to Analyze Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions from the Mining and Quarrying Sector in the European Union.

  (Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do analizy emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza z sektora górnictwo i wydobywanie w krajach Unii Europejskiej).

 • Analyzing Similarities Between the European Union Countries in Terms of the Structure and Volume of Energy Production from Renewable Energy Sources.

  (Analiza podobieństwa krajów Unii Europejskiej w zakresie struktury i wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych).

 • Analyzing the Psychophysical Stress in Paramedic Work Including Occupational Risk Assessment.

  (Analiza obciążenia psychofizycznego ratownika medycznego z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego na tym stanowisku).

 • Studying the Impact of the Location of Air-Duct Lines on Methane Distribution and Concentration in Dog Headings.

  (Badania wpływu położenia lutniociągu na rozkład i stężenie metanu w wyrobisku korytarzowym).

 • Study of the Sense of Safety and Public Order Among Students Majoring in Safety Engineering at the Silesian University of Technology.

  (Badanie poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego wśród studentów kierunku inżynierii bezpieczeństwa Politechniki Śląskiej).

 • The Analysis of Similarities between the European Union Countries in Terms of the Level of Emissions of Selected Gases and Air Pollutants into the Atmosphere

  (Analiza podobieństwa krajów Unii Europejskiej pod względem poziomu emisji wybranych gazów i pyłów do atmosfery).

 • Forecasting Methane Emissions from Hard Coal Mines Including the Methane Drainage Process.

  (Prognozowanie emisji metanu z kopalń węgla kamiennego z uwzględnieniem procesu odmetanowienia).

 • Impact of Knowledge and Awareness of Potential Hazards, Methods and Rules of Conduct among Individuals Provided with Information on Hazards within Self-Governing Areas.

  (Wpływ wiedzy oraz świadomości ludności dotyczącej występowania potencjalnych zagrożeń, metod i zasad postępowania w przypadku podania informacji o zagrożeniach na terenie objętym działaniem administracji rządowej).

 • Examining the Level of Knowledge, Reactions and the Rules of Conduct in the Event of Possible Hazards within the University Town of the Silesian University of Technology among Students Majoring in Safety Engineering.

  (Badanie poziomu wiedzy, reakcji i sposobów postępowania w przypadku wystąpienia ewentualnych zagrożeń na terenie miasteczka akademickiego Politechniki Śląskiej wśród studentów kierunku inżynieria bezpieczeństwa).

 • A Study of the Correlation between Age and the Number of Work Accidents in Mining Enterprises between 2003-2017.

  (Badanie korelacji pomiędzy wiekiem a liczbą wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach górniczych w latach 2003-2017) .

 • A Study of the Correlation between Seniority and the Number of Work Accidents in Mining Enterprises between 2003-2017.

  (Badanie korelacji pomiędzy stażem a liczbą wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach górniczych w latach 2003-2017) .

 • A Study on the Selected Aspects of Human Resources in Terms of Improving the Efficiency of Hard Coal Mines.

  (Badanie wybranych aspektów zasobów ludzkich w obszarze poprawy efektywnośći kopalń węgla kamiennego) .

 • Developing a Model Employment Arrangement Using a Taxonomic Approach and a Similarity Measure Based on Mining Companies.

  (Wyznaczanie wzorcowej struktury zatrudnienia z wykorzystaniem metody taksonomicznej i podobieństwa obiektów na przykładzie przedsiębiorstwa górniczengo).

 • Establishing the Optimal Number of Priority Communication Levels in an Organizational Structure Based on Mining Companies.

  (Określenie optymalnej liczby poziomów komunikacji priorytetowej w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa na podstawie przedsiebiorstwa górniczego).

 • Dental Office Management System versus Generation Changes.

  (System zarządzania gabinetem stomatologicznym a zmiany pokoleniowe).

 • Management of Healthcare Facilities as Public Service Entities.

  (Zarządzanie placówkami służby zdrowia jako jednostkami usług publicznych).

 • Quality Management in Healthcare Facilities.

  (Zarządzanie jakością w placówkach służby zdrowia).

 • An Innovative Approach to Sales Management Based on Innovative Social Attitudes.

  (Innowacyjne podejście do zarządzania sprzedażą w oparciu o innowacyjne podejście spełeczne).

 • Business Management in the 21st Century. (Publikacja książkowa)

  (Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku).

POLITYKA/MEDIA/RELIGIA/HISTORIA

 • Forgotten German Camp Soldau (Działdowo) 1939-1945.

  (Zapomniany, niemiecki obóz Soldau (Działdowo) 1939–1945).

 • Notes by Olgierd Christa from the Collection of the Museum of the Second World War in Gdańsk to Study the Activity of the Home Army 5th Wilno Brigade in Gdańsk Pomerania in 1946.

  Notatki Olgierda Christy ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jako źródło do poznania działalności 5. Brygady Wileńskiej AK na Pomorzu Gdańskim w 1946 r.)

 • Headcount of Guardroom no. 5 and Burials Near the Officers' Villa at Westerplatte in September 1939 in the light of Archival Sources, Recollection and Reports.

  (Stan osobowy wartowni nr 5 a pochówki przy willi oficerskiej na Westerplatte we wrześniu 1939 r. w świetle źródeł archiwalnych, wspomnień i relacji).

 • The End of the War and the Beginning of a New Reality. The Feeling, Conduct and Attitude of Chojnice and Chojnice Poviat Citizens towards the Communist Regime in 1945.

  (Koniec wojny i początek nowej rzeczywistości. Nastroje, postawy oraz stosunek mieszkańców Chojnic i powiatu chojnickiego do reżimu komunistycznego w 1945 r.)

 • The Warsaw Movement 1943. Warsaw Citizens to the Rescue of Polish Children Expelled from the Zamość Region.

  (Poruszenie Warszawy ’43. Ludność Warszawy na ratunek polskim dzieciom wysiedlonym z Zamojszczyzny).

 • Casual Work or Reskilling? From the Life of Polish Refugees in France between 1941–1944.

  (Doraźna praca czy przekwalifikowanie zawodowe? Z życia uchodźców polskich na terenie Francji w latach 1941–1944).

 • The Battle for Tczew Bridges of 1 September 1939. Preparations, the Course of Events, and Meaning.

  (Walki o mosty tczewskie 1 września 1939 r. Przygotowania, przebieg i znaczenie).

 • The Case of Poland in the Kurier Wileński (November 1939–June 1940): German and Soviet Occupation, the Polish Government and Armed Forces in the West.

  Sprawa polska na łamach „Kuriera Wileńskiego” (listopad 1939 r.–czerwiec 1940 r.): okupacja niemiecka i sowiecka, rząd i armia polska na zachodzie).

 • On the Relocation and Number of Specdeportees. A Contribution to the Research on Deportation of Settlers and Foresters Deep into the USSR on 10 February 1940.

  (O przemieszczeniu i liczbie specprzesiedleńców. Przyczynek do badania nad deportacją osadników i leśników w głąb ZSRS z 10 lutego 1940 r.)

 • 1940 – Forgotten War?

  (1940 – zapomniania wojna?)

 • Setting Europe Ablaze, or just Lighting a Match. Britain and the Polish Underground in 1940.

  (Podpalenie Europy, czy tylko zapalenie zapałki. Wielka Brytania i polskie podziemie w 1940 r.)

 • The Church and its Authority in Ecumenical Spirituality.

  (Kościół i jego autorytet w duchowości ekumenicznej).

 • Imitating Christ - a Catechetic Idea.

  (Naśladowanie Chrystusa - idea katechetyczna).

 • Portraits of Separation Identity. Basque Country, Crimea, Padania and Silesia from the Perspective of Media Studies and Political Science.

  (Portrety tożsamości separacyjnej. Kraj Basków, Krym, Padania oraz Śląsk w ujęciu medioznawczo-politologicznym).

 • The Image of Atheists, Agnostics and Religious People in the Polish Press Based on Stereotypes.

  (Obraz ateistów, agnostyków oraz osób religijnych obecny w polskiej prasie konstruowany w oparciu o stereotypy).

 • The Relationship between the Mass Media and Political Elites in Poland. German Perspective.

  (Powiązania między elitami sfery mediów i polityki w Polsce. Perspektywa doświadczeń niemieckich).

 • Exclusive or Inclusive? Defining the Religiosity in Social Media from the Perspective of the Refugee Crisis.

  (Wykluczająca czy włączająca? Definiowanie religijności w mediach społecznych z perspektywy kryzysu uchodźczego).

 • Religion in Political Communication: Using the Religious-Social Shaping of Technology Approach.

  (Religia w przestrzeni komunikowania politycznego: zastosowanie podejśćia 'the religious-social shaping of technology').

 • Mary as a Model of Faith in the Messianic Power of Christ in the Light of Wednesday Catecheses of John Paul II.

  (Maryja jako wzór wiary w mesjanską moc Chrystusa w świetle środowych katechez Jana Pawła II).

 • Theological Response to the Current Crisis in Europe Based on the Messages of Benedict XVI during the Pilgrimage to Lebanon.

  (Teologiczna odpowiedź na aktualne kryzysy Europy na podstawie przesłań Benedykta XVI w czasie pielgrzymki do Libanu).

 • Social Media on the Refugee Crisis - Shaping a Theory to Analyze Religiosity.

  (Media społeczne o kryzysie uchodźców - kształtowanie teorii w celu analizy religijności).

 • The Presence of Religion in Digital Media.

  (Obecność religii w mediach cyfrowych).

 • Catholic Community Practices in Digital Environment.

  (Praktyki społeczności katolickiej w środowisku cyfrowym).

 • A Retrospection of Religious Memory in Times of Refugee Crisis: A Discourse on Polish Facebook.

  (Przywołanie pamięci religijnej w czasach kryzysu uchodźczego: dyskurs na polskim Facbooku).

 • Memory of the Landscape of Localities Declining from the Area of the Former East Prussia – the Material Dimension of the Broken Continuity of Settlement.

  (Pamięć krajobrazu zanikających miejscowości z terenu dawnych Prus Wschodnich – materialny wymiar przerwania ciągłości osadnictwa).

 • Continuity and Decline. Temporal Expression of Denominational Cemetries in Contemporary Times.

  (Trwanie i zanikanie. Ekspresja temporalna cmentarzy wyznaniowych we współczesności).

PRAWO

 • Obtaining Informed Consent to Medical Procedures.

  (Uzyskanie świadomej zgody na zabieg medyczny).

 • Mobbing in the Workplace and Its Impact on Employees.

  (Mobbing w miejscu pracy i jego wpływ na pracowników).

 • Legal Aspects Related to Workplace Mobbing in Poland.

  (Aspekty prawne związane z mobbingiem w miejscu pracy w Polsce).

REFERENCJE

zobacz

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza, że będą one zamieszczane automatycznie w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej.