RODO

Polityka prywatności

W związku z zapewnieniem ochrony prywatności zarówno Klienta, jak i Administratora danych na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) zwanym dalej RODO, Firma J&K Joanna Kamińska Tłumaczenia  niniejszym informuje, iż dane osobowe zwykłe[1], jak i szczególne kategorie danych[2] przekazywane Firmie J&K Joanna Kamińska Tłumaczenia w formie ustnej i/lub pisemnej (osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, za pomocą aplikacji telefonii komórkowej oraz innych nośników danych) są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Przekazanie powyższych danych w formie wyżej określonej stanowi tym samym zgodę klienta na ich przetwarzanie.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo poniżej.

Klauzula informacyjna

I. Administrator danych osobowych

Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest Joanna Kamińska działająca pod firmą J&K Joanna Kamińska z siedzibą w Zabrzu (41-806) przy ul. Królowej Luizy 5/2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); NIP 648-260-19-29; REGON 241278906. Kontakt: jkaminska.biz@gmail.com

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane:

 • W celu wykonania usług tłumaczeniowych i edukacyjnych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 lit. a RODO); na podstawie zainteresowania ofertą (art. 6 ust.1 lit. b RODO); w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na wniosek tej osoby przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO).
 • W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W celu badania poziomu satysfakcji klienta i określenia jakości obsługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W celu oferowania Państwu usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Kategorie przetwarzanych danych

Do kategorii należą:

Podstawowe dane identyfikacyjne, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, dane finansowe, ubezpieczeniowe, prawne i prawnicze, techniczne i technologiczne, medyczne, społeczne, religijne i światopoglądowe, filozoficzne, polityczne, psychologiczne, edukacyjne, osobiste, zawodowe, wizerunkowe, nagrania.

IV. Odbiorcy danych

Zgodnie z przepisami prawa, Państwa dane zostaną udostępnione odpowiednim organom państwowym. Ponadto dane osobowe będą udostępnione osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a mianowicie:

 • Podwykonawcom, czyli podmiotom świadczącym na rzecz Firmy J&K Joanna Kamińska usługi księgowe, informatyczne, medyczne, prawne, tłumaczeniowe i szkoleniowe.

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe pozyskane w celu niezbędnym do zawarcia umowy, której są Państwo stroną są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z umową wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, jak również przez okres wynikający z prawa podatkowego.

VI. Prawa klienta

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • przenoszenia danych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z wyłączeniem sytuacji, gdy Administrator wykaże, że w stosunku do Państwa danych przysługują mu prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach jego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

VII. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:

 • świadczenia zleconych usług tłumaczeniowych i edukacyjnych;
 • zawarcia umowy;
 • przygotowania oferty.

 

[1] Imię i nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania/ korespondencyjny itp., numer telefonu, adres e-mail, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, dane o lokalizacji (dane geolokalizacyjne), adres IP, MAC (i inne identyfikatory internetowe), informacje o płatnościach, numer rachunku bankowego, login (identyfikator systemu informatycznego), zapisy monitoringu wizyjnego, zapisy rozmów, identyfikator sesji witryny, pliki cookie, tagi FRI.
[2] Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne i światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne wykorzystywane do identyfikacji, dane dotyczące zdrowia lub orientacji seksualnej.

REFERENCJE

zobacz

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza, że będą one zamieszczane automatycznie w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej.